استفن ای اسمیت: کایری اروینگ بروکلین نتس را ویران کرد

(ورزش جا)_ استفن ای اسمیت و کایری اروینگ مدتی است که علیه یکدیگر جبهه گرفته‌اند. این بار نوبت به اسمیت رسید که مصاحبه تندی کند و این کار را با…