ویدئو؛ عملکرد دوین بوکر در فصل ۲۰۱۹/۲۰

“ورزش جا”_ عملکرد دوین بوکر فوق ستاره فینیکس سانز در فصل ۲۰۱۹/۲۰ را مشاهده خواهیم کرد.