ویدئو؛ عملکرد کایری اروینگ در فصل ۲۰۱۹/۲۰

“ورزش جا”_ عملکرد کایری اروینگ فوق ستاره بروکلین نتس در فصل ۲۰۱۹/۲۰ را مشاهده خواهیم کرد.